Avís Legal

• DADES DE L’EMPRESA

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER «MANCOR INFORMÀTICA», sent les seves dades identificatives dels següents:

Denominació social: MARIA ISABEL FERRANDO FERRER

N.I.F .: 19995926W

Domicili social: C / DIPUTACIO 1 BAIX 46830 – BENIGANIM (VALÈNCIA)

Telèfon: 962215311

Correu electrònic a efectes de comunicació: isabel@mancor.net

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER compta amb l’autorització administrativa __________________ necessària per desenvolupar les activitats exercides pel mateix. L’òrgan competent encarregat de la seva supervisió és _________________________________ (en el cas que fos necessària l’autorització per a l’exercici de l’activitat).

• CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.mancor.net (en endavant, LA WEB), de què és titular MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER.

La navegació per la web de MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER atribueix la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment de l’corresponent formulari.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER, sense que puguin entendre

cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

• POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITATS

MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER no es fa responsable de l’contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a LA WEB i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de LA WEB, poguessin derivar-se de la navegació per la mateixa. En conseqüència, MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

• ÚS DE COOKIES I DADES ESTADÍSTIQUES

Aquesta pàgina web pot recollir dades dels seus visitants per mitjà de l’ús de cookies. Consultar la política de cookies, si escau.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.

• Protecció de dades

En el cas que a la web es recullin dades de caràcter personal, per a més informació consultar la política de privacitat.

———————————

AVISO LEGAL

· DATOS DE LA EMPRESA

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER “MANCOR INFORMÁTICA”, siendo sus datos identificativos los siguientes:

Denominación social: MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER

N.I.F.: 19995926W

Domicilio social: C/ DIPUTACIO 1 BAIX 46830 – BENIGANIM (VALENCIA)

Teléfono: 962215311

Correo electrónico a efectos de comunicación: isabel@mancor.net

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier otro medio de los detallados anteriormente.

MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER cuenta con la autorización administrativa __________________ necesaria para desarrollar las actividades desempeñadas por el mismo. El órgano competente encargado de su supervisión es_________________________________(en el caso de que fuera necesaria dicha autorización para el ejercicio de la actividad).

· CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.mancor.net (en adelante, LA WEB), del que es titular MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER.

La navegación por la web de MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER atribuye la condición de usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones.

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario.

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

· POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDADES

MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en LA WEB y declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de la red. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder por medio de los enlaces.

MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualesquiera daños que, a los usuarios de LA WEB, pudieran derivarse de la navegación por la misma. En consecuencia, MARÍA ISABEL FERRANDO FERRER no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.

· USO DE COOKIES Y DATOS ESTADÍSTICOS

Esta página web puede recoger datos de sus visitantes por medio del uso de cookies. Consultar la política de cookies, en su caso.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro.

· PROTECCIÓN DE DATOS

En el caso de que en la web se recojan datos de carácter personal, para más información consultar la política de privacidad.