Avís legal

Qui accedeixi al lloc web www.mancor.net (Màncor informàtica) ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat i amb plena acceptació de les presents condicions d’ús així com de qualsevol altra que es faci constar i es compromet a fer un ús lleial dels serveis, mitjans i informació que es posen al seu abast comprometent-se a no realitzar cap activitat il · lícita, il · legal o contrària a la bona fe, els usos comunament acceptats i l’ordre públic.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que MÀNCOR INFORMÀTICA. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents condicions.
Especialment l’usuari es compromet a:
• No realitzar cap activitat que pugui perjudicar directament o indirectament a MÀNCOR INFORMÀTICA. o l’ús i accés a la present web.
• No reproduir, distribuir ni modificar els continguts d’aquesta web sense la deguda autorització, ni vulnerar cap dret sobre els mateixos pertanyents a MÀNCOR INFORMÀTICA. o als seus legítims titulars.
• No utilitzar els continguts d’aquest web amb fins comercials o publicitaris.
• No tractar d’accedir als continguts del web emprant mitjans o procediments diferents dels posats a la seva disposició a aquest efecte o als habitualment emprats en la xarxa sempre que no comportin un risc per a la Web.
MÀNCOR INFORMÀTICA. es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment les condicions d’ús del seu lloc web es reserva igualment el dret a suspendre, interrompre o deixar sense funcionament el seu lloc web o qualsevol dels continguts, informació o serveis que s’hi presten així com les condicions d’accés als mateixos.
Propietat Intel · lectual i Industrial
Els diferents continguts i elements que integren aquest lloc web incloent-hi textos, imatges, dissenys, etc són propietat de MÀNCOR INFORMÀTICA. , De manera que els usuaris es comprometen a respectar no realitzant cap ús dels mateixos, com la còpia, reproducció, alteració, modificació, difusió o comunicació dels mateixos.
Els usuaris estan autoritzats a visualitzar, imprimir, copiar els continguts d’aquest website per a un ús exclusivament privat i personal dels mateixos sempre que se’n citi l’origen i autor dels mateixos, és a dir s’ha d’incloure sempre referència al fet que és propietat de Màncor informàtica. . Es prohibeix expressament l’ús dels elements i continguts d’aquest web amb finalitats lucratives o comercials, igualment queda prohibit qualsevol alteració, canvi, modificació o adaptació d’aquesta web o de qualsevol informació que aquesta contingui.
Garanties i Exclusió de Responsabilitat
MÀNCOR INFORMÀTICA. no garanteix la disponibilitat ni funcionament d’aquesta web ni la idoneïtat dels seus continguts, i no és responsable en cap cas dels possibles danys o perjudicis que poguessin derivar-se de:
• Manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web o llocs als quals s’hagués establert un enllaç.
• Fallades en els sistemes informàtics o de telecomunicacions, les fallades en l’accés a les diferents pàgines web del site oa l’existència de virus o programes lesius en els continguts d’aquesta web.
• Accions d’altres usuari o terceres persones que utilitzin de manera il · lícit o contrari a la bona fe els continguts i mitjans posats a disposició en aquest lloc web o que contrariïn de cap manera les presents condicions generals.
JURISDICCIÓ
La legislació aplicable a l’ús d’aquest lloc web és l’Espanyola.

———————————

Aviso legal

Quien acceda al sitio web www.mancor.net (Máncor informática) lo hace bajo su exclusiva responsabilidad y con plena aceptación de las presentes condiciones de uso así como de cualquier otra que se haga constar y se compromete a hacer un uso leal de los servicios, medios e información que se ponen a su alcance comprometiéndose a no realizar ninguna actividad ilícita, ilegal o contraria a la buena fe, los usos comúnmente aceptados y el orden público.
El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que Máncor INFORMÁTICA. pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido por las presentes condiciones.
Especialmente el usuario se compromete a:
No realizar ninguna actividad que pueda perjudicar directa o indirectamente a Máncor INFORMÁTICA. o el uso y acceso a la presente web.
• No reproducir, distribuir ni modificar los contenidos de esta web sin la debida autorización, ni vulnerar ningún derecho sobre los mismos pertenecientes a Máncor INFORMÁTICA. oa sus legítimos titulares.
No utilizar los contenidos de esta web con fines comerciales o publicitarios.
No tratar de acceder a los contenidos de la web empleando medios o procedimientos distintos de los puestos a su disposición a este efecto o los habitualmente empleados en la red siempre que no entrañen un riesgo para la Web.
Máncor INFORMÁTICA. se reserva el derecho a modificar unilateralmente y en cualquier momento las condiciones de uso de su sitio web se reserva igualmente el derecho a suspender, interrumpir o dejar sin funcionamiento su sitio web o cualquiera de los contenidos, información o servicios que se prestan así como las condiciones de acceso a los mismos.
Propiedad Intelectual e Industrial
Los diferentes contenidos y elementos que integran este sitio web incluyendo textos, imágenes, diseños, etc son propiedad de Mancor INFORMÁTICA. , De modo que los usuarios se comprometen a respetar no realizando ningún uso de los mismos, como la copia, reproducción, alteración, modificación, difusión o comunicación de los mismos.
Los usuarios están autorizados a visualizar, imprimir, copiar los contenidos de este website para un uso exclusivamente privado y personal de los mismos siempre que se cite el origen y autor de los mismos, es decir se debe incluir siempre referencia a que es propiedad de Máncor informática. . Se prohíbe expresamente el uso de los elementos y contenidos de esta web con fines lucrativos o comerciales, igualmente queda prohibido cualquier alteración, cambio, modificación o adaptación de esta web o de cualquier información que ésta contenga.
Garantías y Exclusión de Responsabilidad
Máncor INFORMÁTICA. no garantiza la disponibilidad ni funcionamiento de esta web ni la idoneidad de sus contenidos, y no es responsable en ningún caso de los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse de:
• Falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la web o lugares a los que se hubiera establecido un enlace.
Fallos en los sistemas informáticos o de telecomunicaciones, los fallos en el acceso a las distintas páginas web del site oa la existencia de virus o programas lesivos en los contenidos de esta web.
Acciones de otros usuarios o terceras personas que utilicen de manera ilícito o contrario a la buena fe los contenidos y medios puestos a disposición en este sitio web o que contraríen de modo alguno las presentes condiciones generales.
JURISDICCIÓN
La legislación aplicable al uso de este sitio web es la Española.